Logo APPKEE

Tworzymy aplikacje mobilne na Androida i iOS
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 1.03.2019

KIM JESTEŚMY

Firma APPKEE sro, IČ07567219, z siedzibą pod adresem Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00, wpisana do rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Ostrawie, sekcja C, wkład nr 76286 (zwana dalej "dostawcą"), świadczy usługę APPKEE, która dostarcza, rozwija i prezentuje aplikacje mobilne na platformach Google Play i iOS (Apple) ("Programista").

KTO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

W ramach swojej działalności Usługodawca przetwarza w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (dalej "Rozporządzenie"), dane osobowe następujących osób, których dane dotyczą:

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG (APPKEE)

W ramach świadczenia Usługi Usługodawca przetwarza w szczególności następujące dane osobowe użytkowników Serwisu:

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Te dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji kontrahentów i wykonania umowy, a także w celu rejestracji umowy oraz przyszłego ewentualnego wykonywania i obrony praw i obowiązków stron umowy. Takie przetwarzanie jest dozwolone na mocy art. 6 ust. 1 lit. a). b) if) Rozporządzenia.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Te dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia Usługi, a następnie przez okres 10 lat lub w zakresie niezbędnym przez okres wskazany odpowiednimi przepisami prawa.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY PODCZAS ORGANIZACJI WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH

Organizując wydarzenia edukacyjne Usługodawca przetwarza w ramach swoich działań następujące dane osobowe ich uczestników:

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Te dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji kontrahentów i wykonania umowy, a także w celu rejestracji umowy oraz przyszłego ewentualnego wykonywania i obrony praw i obowiązków stron umowy. Takie przetwarzanie jest dozwolone na mocy art. 6 ust. 1 lit. a). b) if) Rozporządzenia.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Te dane osobowe będą przetwarzane od rejestracji do odpowiedniego wydarzenia edukacyjnego oraz przez okres 10 lat lub w zakresie niezbędnym przez okres wskazany odpowiednimi przepisami.

PROFILOWY

Usługodawca przy przetwarzaniu powyższych danych osobowych stosuje profilowanie w celu ulepszania Usług i tworzenia indywidualnie zestawianych treści komunikatów handlowych, kierując się przy tym na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, tj. Z przyczyn wynikających z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenie.

INFORMACJE O WYSYŁANIU WIADOMOŚCI HANDLOWYCH

Adres e-mail może być przetwarzany w celu umieszczenia w bazie danych do wysyłania wiadomości biznesowych. Procedura ta jest możliwa na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz. O usługach społeczeństwa informacyjnego na podstawie zawartej umowy, chyba że użytkownicy Serwisu lub uczestnicy wydarzenia ją odrzucą. Informacje te mogą dotyczyć tylko podobnych towarów lub usług i można je w każdej chwili anulować w prosty sposób - wysyłając list, e-mail lub klikając łącze w komunikacie handlowym. W tym celu adres e-mail będzie przetwarzany przez Usługodawcę przez okres korzystania z Usług oraz przez okres 3 lat od ich ostatniego użycia.

INNE PROCESORY

Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora. Jednakże osoby przetwarzające dane osobowe mogą przetwarzać w jego imieniu również dane osobowe, wykaz innych podmiotów, którym dane osobowe będą udostępniane, zostanie przekazany przez Administratora na żądanie Osoby, której dane dotyczą.

PRZECHOWYWANIE DANYCH W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI (APLIKACJI) PRZEZ KLIENTA (NASZYCH KLIENTÓW) W (NASZYCH) USŁUGACH DOSTAWCY

Usługodawca zbiera i przechowuje również dane, które gromadzi Klient podczas korzystania z Usługi, o osobach trzecich, w szczególności o swoich klientach, oraz przechowuje je na serwerach Usługodawcy. Na podstawie zawartego Regulaminu Klient zobowiązany jest do uzyskania zgody tych podmiotów trzecich na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, jest zobowiązany do należytego informowania tych osób o przetwarzaniu danych osobowych, w tym informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę jako podmiot przetwarzający i odpowiada przed Dostawcą. wszystkie pozyskane przez klienta dane osobowe oraz sposób ich pozyskiwania spełniają wszystkie wymogi określone przepisami prawa.

Usługodawca zapewnia wystarczające zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do wspomnianych danych klientów Usług, ich zmianie, zniszczeniu lub utracie, nieuprawnionej transmisji lub ich niedozwolonemu przetwarzaniu lub innym nadużyciom.

JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE OSOBISTEJ DANE (RODO)

Prawo do żądania od nas informacji o Twoich danych osobowych.
Z przyjemnością udzielimy Ci tych informacji bardzo szybko i szybko. Napisz do nas swoją prośbę na e-mail: info@appkee.cz lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +420603277711.
Prawo do żądania od nas dostępu do tych danych, ich aktualizacji lub poprawiania lub żądania ograniczenia przetwarzania.
W takim przypadku napisz swoją prośbę na e-mail: info@appkee.cz lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +420800 808 008.
Prawo do żądania od nas usunięcia tych danych osobowych.
W takim przypadku napisz swoją prośbę na e-mail: info@appkee.cz lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +420800 808 008.
Prawo do przenoszenia danych i prawo żądania kopii przetwarzanych danych osobowych.
W takim przypadku napisz swoje żądanie na adres e-mail: info@appkee.cz lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +420 800 808 008. Możemy przekazać Ci dane w dwóch formatach. W pliku * .csv lub * .xlsx. Określ preferowany format pliku.
Prawo w przypadku przetwarzania, którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W takim przypadku skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: info@appkee.cz lub telefonicznie pod numerem +420603277711.
Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeżeli uznasz, że Twoje prawa wynikające z rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z rozporządzeniem.
Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://www.uoou.cz/
 
Masz pytania dotyczące RODO i APPKEE, bezpieczeństwa danych osobowych lub swoich praw? Jeśli tak, napisz do nas na info@appkee.cz lub skontaktuj się z nami telefonicznie: +420603277711.

Zespół APPKEE