Logo APPKEE

Tworzymy aplikacje mobilne na Androida i iOS
Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

WARUNKI UŻYTKOWANIA APPKEE s.r.o.

zgodnie z ustawą nr 121/2000 Dz.U. o prawie autorskim, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej "ustawą o prawie autorskim") oraz zgodnie z ustawą nr 89/2012 Dz.U. kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej "kodeksem cywilnym").

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji mobilnej.

KORZYSTAJĄC Z APPKEE MANAGER, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE POWINIEN KORZYSTAĆ Z APPKEE MANAGER

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE RÓWNIEŻ DO WIADOMOŚCI NASZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, KTÓRĄ MOŻNA ZNALEŹĆ POD ADRESEM: https://www.appkee.pl/strona/polityka-prywatnosci

I. Słowniczek terminów

Dla celów niniejszej Umowy, Appkee Manager to menedżer, którego można używać po zalogowaniu się na stronie https://www.appkee-manager.cz w celu zarządzania aplikacją mobilną.
Appkee Manager jest obsługiwany przez APPKEE s.r.o., Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00 Czechy.
IČ: 075 67 219, DIČ: CZ075 67 219
Sygnatura akt: sekcja C, akta 76286, zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Ostrawie

II Postanowienia wstępne

1. Niniejsza umowa reguluje warunki korzystania z aplikacji Appkee Manager, która jest własnością Operatora i jest przez niego obsługiwana, który jest uprawniony do wykonywania praw majątkowych do tej aplikacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim.
2. Użytkownikiem Appkee Manager jest każda osoba fizyczna lub prawna, która zarejestruje się przed pierwszym uruchomieniem (zwana dalej "Użytkownikiem") i która spełnia definicję przedsiębiorcy zgodnie z § 420 an. CC.
3. Rejestracja polega na wprowadzeniu danych kontaktowych Użytkownika.

III. Ustalenia licencyjne

1. Appkee Manager jest dziełem autorskim w rozumieniu ustawy nr 121/2000 Dz. U. o prawie autorskim, prawach pokrewnych prawu autorskiemu oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami (zwanej dalej "ustawą o prawie autorskim"). Niniejsza Umowa nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw w związku ze znakami
towarowymi Operatora.
2. Operator niniejszym udziela Użytkownikowi ograniczonej, osobistej,
niezbywalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Appkee Manager.
3. Niniejsza umowa licencyjna reguluje korzystanie z wszelkich aktualizacji dostarczonych przez Operatora do Appkee Manager, które zastępują lub uzupełniają oryginalny Appkee Manager, chyba że taka aktualizacja jest powiązana z oddzielną licencją, w którym to przypadku warunki oddzielnej licencji będą miały pierwszeństwo.

IV. Prawa i obowiązki użytkowników

1. Użytkownik jest uprawniony do modyfikowania swojej aplikacji mobilnej za pośrednictwem Appkee Manager
2. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Appkee Manager w sposób, który w jakikolwiek sposób naruszałby prawa Operatora. Operator Appkee Manager zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi.
3. Użytkownik nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, rozpowszechniać ani udzielać sublicencji na Appkee Manager,
4. Operator jest uprawniony do zamknięcia konta Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia lub w inny sposób uniemożliwienia korzystania z Appkee Manager każdemu Użytkownikowi, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza postanowienia niniejszej Umowy lub korzysta z Appkee Manager z naruszeniem dobrych obyczajów, przepisów prawa i ogólnie przyjętych zasad etycznych i moralnych oraz ogólnie przyjętych zasad korzystania z usług świadczonych przez Internet, a nawet w celu popełnienia lub ułatwienia popełnienia przestępstw, wykroczeń lub innych przestępstw. Operator jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli Użytkownik nie logował się przez ponad 12 miesięcy. Użytkownikowi nie przysługuje żadne odszkodowanie w związku z usunięciem konta Użytkownika lub uniemożliwieniem korzystania z niego w powyższych przypadkach.
5. Operator jest uprawniony do ograniczenia dostępu Użytkownika do Appkee Manager bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku opóźnienia w płatności miesięcznej taryfy przekraczającego 1 miesiąc
6. Informacje o taryfach można znaleźć na stronie internetowej https:// www.appkee.cz/#cenik.

VI. Odpowiedzialność za wady

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wady, uszkodzenia lub utratę danych powstałe w związku z korzystaniem z Appkee Manager lub jego wyników, jeżeli powstały one z winy Użytkownika, osób trzecich lub przeszkód niezależnych od woli Operatora, w szczególności. za wady lub szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z Appkee Manager, nieprofesjonalną ingerencją w Appkee Manager, oprogramowanie systemowe i środowisko, spowodowane zainfekowaniem sieci lokalnej użytkownika lub jego komputerów wirusami komputerowymi, atakiem hakerów lub inną podobną ingerencją zewnętrzną, lub spowodowane szkodami spowodowanymi niewłaściwym działaniem programów osób trzecich zainstalowanych na urządzeniu użytkownika. Komunikaty o błędach i inne podobne objawy, które nie wpływają na funkcjonalność i nie powodują znaczących odstępstw od uzgodnionych funkcji Appkee Manager, są uważane za wadę oprogramowania, która nie wpływa na jego użytkowanie.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wyświetlanie informacji na urządzeniu użytkownika oraz za dostępność strony internetowej w dowolnym czasie i miejscu. Witryna może łączyć użytkowników z innymi witrynami, a Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość, dostępność lub inne aspekty takich innych witryn. Informacje zawarte na takich innych stronach nie stanowią opinii Operatora.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Operator przetwarza, gromadzi i chroni wszystkie dane osobowe przekazane przez osoby prawne i przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi robi to zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych.
2. Potwierdzając niniejsze ustalenia umowne, użytkownik udziela operatorowi, jako administratorowi, zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy nr 101/2000 Dz.U. o ochronie danych osobowych, w zakresie danych identyfikacyjnych użytkownika jako osoby fizycznej: np. imię, nazwisko, e-mail. Okresem przetwarzania danych osobowych jest okres, w którym użytkownik posiada aktywne konto użytkownika w celu korzystania z Appkee Manager.
3. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się w celu przesyłania informacji związanych z Appkee Manager, opracowywania przepisów prawnych dotyczących Appkee Manager oraz w celach marketingowych administratora, tj. oferowania produktów i usług, w tym przesyłania informacji o organizowanych wydarzeniach, produktach i innych działaniach, a także przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą nr 480/2004 Dz.U. z późniejszymi zmianami, przez okres, w którym użytkownik posiada aktywne konto użytkownika, z zastrzeżeniem, że z tymi danymi mogą być powiązane inne dane.
4. Użytkownik zgadza się, że Operator może gromadzić i wykorzystywać dane techniczne i powiązane informacje, w tym między innymi informacje techniczne o urządzeniu, oprogramowaniu systemowym i aplikacyjnym oraz urządzeniach peryferyjnych Użytkownika, które są gromadzone okresowo w celu ułatwienia dostarczania aktualizacji oprogramowania, wsparcia produktu i innych usług związanych z Appkee Manager. Operator może wykorzystywać te informacje, o ile są one w formie, która nie umożliwia osobistej identyfikacji użytkownika, w celu ulepszania swoich produktów lub świadczenia usług lub technologii, a następnie tylko tak długo, jak jest to konieczne.
5. Zgoda dotyczy również podmiotów przetwarzających upoważnionych przez Administratora.
6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przysługują mu prawa zgodnie z § 11, § 21 ustawy nr 101/2000 Dz. U. z późniejszymi zmianami, tj. w szczególności, że podanie danych jest dobrowolne, że może w każdej chwili bezpłatnie wycofać swoją zgodę na adres administratora, że ma prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do sprostowania takich danych osobowych, zablokowania nieprawidłowych danych osobowych, ich zniszczenia itp. W przypadku naruszenia prawa Użytkownik ma prawo zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o zadośćuczynienie; w przypadku wycofania zgody Operator jest uprawniony do przetwarzania wyłącznie podstawowych danych identyfikacyjnych Użytkownika w zakresie imienia, nazwiska, adresu, telefonu, adresu e-mail, daty urodzenia i wyłącznie w celu rejestracji Użytkowników Aplikacji jako partnerów umownych Operatora.

VIII Konserwacja aplikacji

W celu zapewnienia maksymalnej jakości usług świadczonych przez Appkee Manager, konieczne jest przeprowadzanie nieregularnej konserwacji Appkee Manager. Operator poinformuje użytkownika o niedostępności Appkee Manager podczas konserwacji. Operator może dokonywać modyfikacji Appkee Manager, dodając nowe funkcje i możliwości.

IX. Postanowienia końcowe

1. Rejestracja skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem. Treść umowy zawarta jest w niniejszej umowie. Rejestrując się, Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Umowę w brzmieniu obowiązującym w dniu utworzenia konta Użytkownika.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wygasa z chwilą usunięcia konta przez Użytkownika lub Operatora lub rozwiązania umowy przez Użytkownika lub Operatora bez następcy prawnego.
3. Niniejsze ustalenia umowne mogą zostać jednostronnie zmienione przez Operatora, zawsze ze skutkiem po upływie 7 dni od daty opublikowania powiadomienia o zmianie ustaleń umownych na stronie http://appkee.cz oraz poprzez wysłanie powiadomienia na konto Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub pocztą elektroniczną na zarejestrowany adres e-mail.
4. Stosunki prawne powstałe przed datą wejścia w życie zmienionego postanowienia umownego podlegają również zmienionemu postanowieniu umownemu, jednak powstanie praw i obowiązków, które miały miejsce przed datą wejścia w życie zmienionego postanowienia umownego, ocenia się zgodnie z dotychczasowym postanowieniem umownym.
5. Postanowienia umowne zostały opublikowane na stronie internetowej Operatora oraz są dostępne w formie drukowanej w siedzibie Operatora.
6. Umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.

APPKEE s.r.o.