Logo APPKEE

Tworzymy aplikacje mobilne na Androida i iOS
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

"Wysyłanie biuletynów". Ostatnia aktualizacja: 01.03.2019

KOGO ZGADZASZ

Niniejszym wyrażasz zgodę APPKEE sro, z siedzibą pod adresem Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00 IČ: 07567219, DIČ: CZ07567219, wpisaną do rejestru publicznego prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sekcja C, wkładka 76286 (dalej "Administrator") ), w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej "Rozporządzeniem") w celu przetwarzania w szczególności wymienionych poniżej danych osobowych.

CO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

a. imię
b. nazwisko
c. adres e-mail
d. odpowiedzi z przesłanych kwestionariuszy
e. dane systemowe (informacje o obsłudze wiadomości e-mail)

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od wyrażenia zgody, chyba że przedłużysz ten okres.

JAK MOŻESZ ODZYSKAĆ ​​SWOJĄ ZGODĘ?

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, na przykład poprzez wysłanie listu, e-maila lub kliknięcie w link w wiadomości biznesowej. Cofnięcie zgody skutkować będzie zawieszeniem przesyłania informacji handlowych.

KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE DLA NAS

Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, ale podmioty przetwarzające dane osobowe mogą również przetwarzać na jego rzecz dane osobowe, wykaz innych podmiotów, którym dane osobowe będą udostępniane, poda Administrator na żądanie osoby, której dane dotyczą.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Prawo do żądania od nas informacji o Twoich danych osobowych.
Z przyjemnością udzielimy Ci tych informacji bardzo szybko i szybko. Napisz do nas swoją prośbę na e-mail: info@appkee.cz lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +420603277711.
Prawo do żądania od nas dostępu do tych danych, ich aktualizacji lub poprawiania lub żądania ograniczenia przetwarzania.
W takim przypadku napisz swoją prośbę na e-mail: info@appkee.cz lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +420800 808 008.
Prawo do żądania od nas usunięcia tych danych osobowych.
W takim przypadku napisz swoją prośbę na e-mail: info@appkee.cz lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +420800 808 008.
Prawo do przenoszenia danych i prawo żądania kopii przetwarzanych danych osobowych.
W takim przypadku napisz swoje żądanie na adres e-mail: info@appkee.cz lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +420 800 808 008. Możemy przekazać Ci dane w dwóch formatach. W pliku * .csv lub * .xlsx. Określ preferowany format pliku.
Prawo w przypadku przetwarzania, którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W takim przypadku skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: info@appkee.cz lub telefonicznie pod numerem +420603277711.
Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do skutecznej ochrony sądowej, jeżeli uznasz, że Twoje prawa wynikające z rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z rozporządzeniem.
Strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://www.uoou.cz/